წესები და პირობები

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ვებ გვერდი ეკუთვნის შპსსუფთა სახლს (შემდგომში ასევე მოხსენიებული, როგოც clean-house.ge) და იმართება მის მიერ. თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე რეგისტრაცია და შესვლა და, შესაბამისად, ახორციელებთ შეკვეთას, ესეიგი თქვენ ეთანხმებით წესებსა და პირობებს, რომლის დეტალებიც მოცემულია ქვემოთ. clean-house.ge უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. წინამდებარე წესები და პირობები შედგენილია საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით და წარმოადგენს წინასწარ ჩამოყალიბებულ, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის გამიზნულ პირობებს, რომელთაც clean-house.ge უდგენს მომხმარებელს და რომელთა მეშვეობითაც რეგულირდება ურთიერთობა მომხმარებელს და clean-house.ge -შორის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ არ ეთანხმებით ქვემოთ მითითებულ წესებსა და პირობებს თქვენ ვერ ისარგებლებთ მოცემული ვებ გვერდით. თქვენ ვალდებული ხართ დაიცვათ ქვემოთ მოცემული წესები და პირობები.

ელექტრონული ხელშეკრულების გაფორმება

ელექტრონული ხელშეკრულება დადებულად ითვლება მას შემდეგ რაც თქვენ დარეგისტრირებისას განაცხადებთ თანხმობას წინამდებარე წესებსა და პირობებზე. თქვენი მხრიდან შეკვეთის განხორციელება ნიშნავს, რომ აღნიშნულ წესებსა და პირობებს ეთანხმებით სრულად, მისაღებია ყიდვის, მოწოდების და სხვა მნიშვნელოვანი პირობები.

ხელშეკრულების პირობებთან და მოცემულ ვებ გვერდთან დაკავშირებით კითხვებზე გთხოვთ მიმართოთclean-house.ge - ცხელ ხაზს, ნომერზე: 0322 61 11 51 ან ელ.ფოსტაზე: support@clean-house.ge

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ამ ეტაპზე ონლაინ შეყიდვებისას არ მოქმედებს შინაურ ბარათზე ქულების დარიცხვა; აღნიშნული ფუნქცია დაემატება მოგვიანებით, რის თაობაზეც მომხმარებელს ეცნობება ვებ გვერდზე გამოქვეყნების გზით.

განთავსებული ბმულები

წინამდებარე ვებ გვერდზე არსებული ზოგიერთი ბმული გადაგიყვანთ იმ ვებ გვერდზე, რომლებიც არ ექვემდებარება clean-house.ge - კონტროლს. როდესაც თქვენ ააქტიურებთ ამ ვებ გვერდზე არსებულ ნებისმიერ სხვა ბმულს თქვენ ავტომატურად ტოვებთ clean-house.ge - ვებ გვერდს. შესაბამისად, clean-house.ge არ არის პასუხისმგებელი თქვენს მიერ ასეთ ვებ გვერდებზე განხორციელებული ოპერაციებისათვის

განცხადებები და გარანტიები

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი (იურიდიული პირის შემთხვევაში მისი წარმომადგენელი)ადასტურებს, რომ:

არის სრულწლოვანი(18 ან მეტი წლის) ფიზიკური პირი

გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს clean-house.ge - ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს, პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

გაეცნო პირობებს და ეს პირობები მისთვის მისაღებია;

მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი ზუსტია;

არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში);

პირადი ანგარიშის გახსნისას და ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის მისი საქმიანობა ან/და ქმედება შესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან.

მისი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული clean-house.ge - ან/და ნებისმიერი მესამე პირის/მხარის მოტყუებისაკენ. აღნიშნული პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკრულების დასადებად ან მის საფუძველზე და შესასრულებლად, მის მიერ clean-house.ge -სთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია მისი წარმოდგენის მომენტისათვის ასევე არის/იქნება უტყუარი, ზუსტი და სრული;

იგი კეთილსინდისიერად, სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს წინამდებარე წესებით და პირობებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

თანახმაა, პირადი ანგარიშის გახსნის შემდგომ, ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, clean-house.ge - მოიძიოს/გადაამოწმოს და დაამუშავოს მის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია ან/და უნივერსალური იდენტიფიკატორები.

მომხმარებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს clean-house.ge - ყველა იმ გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მის აღნიშნულ განცხადებებთან ან/და გამოიწვიოს აღნიშნული გარანტიების დარღვევა;

clean-house.ge ხელშეკრულებას დებს ამ პირობებში მოცემულ განცხადებებსა, გარანტიებსა და ვალდებულებებზე დაყრდნობით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია clean-house.ge - მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზე ცალმხრივად უარის სათქმელად.

მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ვებ გვერდის საშუალებით შეთანხმების მიღწევისას იდება ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის პირობები დამატებით მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

მომხმარებელი აცნობიერებს და ადასტურებს, რომ:

ვებ-გვერდის დიზაინზე, პროგრამული უზრუნველყოფის ნაკრებზე, ძირითად პროგრამულ კოდზე, პროგრამულ უზრუნველყოფასა და სხვა მასალაზე ვრცელდება საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და შესაბამისად, ექვემდებარება დაცვას;

არ გამოიყენებს რაიმე პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც აღჭურვილია ხელოვნური ინტელექტით მომსახურების გამოყენებასთან მიმართებაში;

მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა და გამოყენება

ვებ გვერდის გამოყენების მიზნით უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია პირადი მონაცემების შეტანის გზით, რის შემდეგაც მოგენიჭებათ იდენტიფიცირებული მომხმარებლის ანგარიში და პაროლი. შემდგომში, თქვენს მიერ ანგარიშის თითოეულ ჯერზე გამოყენებისას უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია ვებგვერდის მეშვეობით.

clean-house.ge- მომსახურებით მომხმარებლის მიერ სარგებლობისათვის:

მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე clean-house.ge;

რეგისტრაციისთვის აუცილებელია მომხმარებელმა შესაბამის ველებში მიუთითოს სავალდებულოდ შესავსები ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ავტორიზაციისათვის საჭირო პაროლი, რომელიც ცნობილია მხოლოდ მომხმარებლისთვის, სისტემა არ ინახავს მას ღია სახით და არ არის ხელმისაწვდომი არავისთვის გარდა მეპატრონისა). მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის კომპანიამ შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ან განსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

რეგისტრაციის დასასრულებლად მომხმარებელი უნდა დაეთანხმოს clean-house.ge- წესებსა და პირობებს;

clean-house.ge - მომსახურებით სარგებლობისთვის:

მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს.

მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე.

მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს მისი პაროლი და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს clean-house.ge- მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრს, იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს გააჩნია საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მის პირად ანგარიშზე შესასვლელი ინფორმაცია, პაროლი ან უსაფრთხოების სხვა წვდომის კოდ(ებ) ან საშუალებები იქნა მოპარული, დაკარგული, უკანონოდ მითვისებული, უნებართვოდ გამოყენებული ან სხვაგვარად მითვისებული. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა საფრთხეს შეუქმნის როგორც მომხმარებლის პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას, ასევე გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას ნებისმიერ დანაკარგთან/ზარალთან დაკავშირებით.

პირადი ანგარიშის გახსნით, მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ პირადი ანგარიშის გახსნით არ არღვევს არანაირ კანონს ან რეგულაციას. იგი ვალდებულია დაიცვას clean-house.ge - ინტერესები და აუნაზღაუროს clean-house.ge - ყველა ზიანი, რომელიც მას მიადგა მომხმარებლის მიერ წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შედეგად;

მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის პირად ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტე და მისი განახლება. clean-house.ge არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეულ არანაირ ზიანზე. clean-house.ge უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციის სისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა;

ავტორიზაცია/რეგისტრაცია შესაძლებელია ასევე განხორციელდეს Facebook ან Google ანგარიშის დახმარებით.

მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განხორციელება (ხელშეკრულების დადება) და ანგარიშსწორება

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია გაიაროს ავტორიზაცია, ვებ გვერდზე აირჩიოს მისთვის სასურველი პროდუქტი / პროდუქტები და დაამატოსკალათაში მათი ყიდვის მიზნით.

პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ მომხმარებელი გადადის ანგარიშსწორების გვერდზე სადაც ის იხილავს საბოლოო ანგარიშწორების თანხას (მიწოდების მომსახურების და სხვა დამატებითი ხარჯების ასეთის არსებობის შემთხვევაში ჩათვლით)

მომხმარებელი clean-house.ge საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული და მის მიერ შერჩეული მიტანის ვადებისა და მომსახურებისწესების მიხედვით.

clean-house.ge - ზე მომხმარებელს ანგარიშსწორებას ახდენს VISA ან MASTERCARD ან სხვა საკრედიტო ბარათით. ბარათის იდენტიფიცაცია ან ტრანზაქციის განხორციელება სრულად ეკუთვნის ანგარიშწორების ბანკის პრეროგატივას. ტრანზაქცია ხორცილედება დაცული ვებ გვერდის მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ანგარიშწორების ბანკის საკუთრებას.

მომხმარებლის ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება იმ მომენტიდან, როცა მომხმარებლის მიერ კონკრეტული პროდუქციის ღირებულება შესაბამისი მომსახურების ღრებულებების ჩათვლით სრულად აისახება clean-house.ge შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

მომხმარებელი clean-house.ge -საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით. მიწოდების ვადების და ღირებულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არჩევა შესაბამისი ოფციების მიხედვით შესაძლებელი იქნება შეკვეთის დადასტურებამდე ინდივიდუალურად ყოველ შეკვეთაზე.

პროდუქტის მიწოდების მისამართს მომხმარებელი განსაზღვრავს ყოველი შეკვეთისას. მას შეუძლია ყოველ შეკვეთაზე დაამატოს ახალი მისამართი ან ისარგებლოს პირად ანგარიშზე მის მიერ უკვე შექმნილი მისამართების შაბლონებით.

პროდუქტის მიმღები შეიძლება იყოს: თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.

თუ მომხმარებელს სურს რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში, მან clean-house.ge - შეკვეთის შესაბამის კომენტარის ველში აღნიშვნით უნდა მიაწოდოს მიმღების მონაცემები, კერძოდ , სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ტელეფონის ნომერი, რათა clean-house.ge- მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად აუცილებელია, ზედმიწევნით სწორად და სრულად შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

თუ შეკვეთის ჩაბარება ვერ მოხერხდა შეკვეთაში მითითებულ მისამართზე არყოფნის ან არასწორი/არასრული მისამართის გამო, ან მიმღები პირის მიერ შეკვეთის მიღებაზე უარის თქმის გამო, clean-house.ge - ვალდებულება ჩაითვლება შესრულებულად, ხოლო შეკვეთა ექვემდებარება გაუქმებას. ზემოთ აღნიშნული რომელიმე მიზეზით შეკვეთის გაუქმებიდან არაუგვიანეს 72 საათისა, მომხმარებელს საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდება გადახდილი თანხა მიწოდების ხარჯების გამოკლებით. გაუქმებული შეკვეთის მიწოდებისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ მომხმარებელმა შეკვეთა განახორციელოს თავიდან, რა დროსაც თავიდან იხდის ასევე მიწოდების ხარჯებს .

პრეტენზიები და რეკლამაცია

დაზიანებული ნივთის მიწოდების შემთხვევაში:

მომხმარებელი ელ. ფოსტის საშუალებით აგზავნის რეკლამაციის ფორმას და დაზიანების ამსახველ ფოტომასალასარაუგვიანეს ნივთის მიწოდებიდან 48 საათის განმავლობაში. (კონკრეტული ელ-ფოსტა)

მოთხოვნის დაფიქსირებიდან 24 საათში შპსსუფთა სახლის მიერ მოხდება პრობლემური საკითხის განხილვა, კლიენტთან კომუნიკაცია და პროდუქციის გაგზავნა

შეკვეთაში დანაკლისის აღმოჩენის შემთხვევაში:

· მომხამრებელმა ვებ-გვერდზე განთავსებული ელ. ფოსტის მისამართზე, შეკვეთის იწოდებიდან არაუგვიანეს 48 საათისუნდა გამოგზავნოს შევსებული რეკლამაციის ფორმა.

· მოთხოვნის დაფიქსირებიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში clean-house.ge უზრუნველყოფს რეკლამაციის განხილვას და მომხმარებელთან კომუნიკაციას. თუ დადასტურდა, რომ დანაკლისი გამოწვეულია clean-house.ge-ს ბრალეულობით, მომხმარებელს დამატებით გაეგზავნება პროდუქტია .

clean-house.ge პასუხისმგებელია შემოთავაზებული პროდუქტისგარეგნულ იერსახეზე, შეფუთვის მთლიანობასა დავარგისიანობის ვადაზე

მომხმარებლის მოთხოვნით, clean-house.ge დაიბრუნებს ნაკლის მქონე პროდუქტს, შეცვლის მას ახლით ან დააბრუნებს მომხმარებლის მერ გადახდილ თანხას პროდუქტის დაბრუნების პირობების შესაბამისად.

შეძენილი პროდუქტის გამოყენებით/მოხმარებით მიყენებული ზიანი ექვემდებარება კომპანიის მიერ სრულ ანაზღაურებას, თუ საქართველოს სახელმწიფოს სტანდარტების შესაბამისად აკრედიტებული ლაბორატორიის საექსპერტო დასკვით დადასტურდება, რომ ზიანი გამოწვეულია უშუალოდ clean-house.ge -ის ბრალეულობით. ამასთან ერთად, ზიანი არ უნდა გამომდინარეობდეს პროდუქტის თანმხლები ინსტრუქციის დარღვევით, გაუთვალისწინებლობით ან არადანიშნულებისამებრ გამოყენებისაგან.

ანგარიშის მოქმედება და ანგარიშის დახურვა

clean-house.ge უფლებამოსილია მომხმარებელს ცალმხრივად, ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინების საშუალებით, შეუწყვიტოს ან შეუზღუდოს უფლება, ისარგებლოს ვებ გვერდით, თუ მიიჩნევს, რომ დაირღვა წინამდებარე წესებისა და პირობების მოთხოვნები. აღნიშნულ შემთხვევაში ანგარიშის დახურვაან სარგებლობის შეზღუდვა ხდება ამ მუხლით განსაზღვრული შეტყობინების ჩაბარების მომენტიდან. ასევე, მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს clean-house.ge ვებ გვერდის გამოყენება, რაც არ იწვევს წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის ვალდებულების შეწყვეტას.

წინამდებარე წესების და პირობების ძალაში შესვლის შემდგომ ძალაში რჩება მომხმარებლის რეგისტრაციის გაუქმებამდე.

მომხმარებლის მიერ ამ პირობებით და მის მიერ პროდუქტის შეძენისას, პროდუქტის საფასურის სრულად და ჯეროვნად clean-house.ge -სთვის გადახდა წარმოადგენს მისი ფულადი ვალდებულების შესრულებას. ფულადი ვალდებულების შესრულება არ იწვევს წინამდებარე წესების და პირობებისშეწყვეტას;

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

ვებ-გვერდით სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ თანხმა ხართ შპსსუფთა სახლის“- მიერ გამოყენებული და შენახული იქნეს თქვენს მიერ მოწოდებულ პერსონალური ინფორმაცია და ეთანხმებითჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

clean-house.ge პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თაობაზე მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ გამოგზავნილი პერსონალური მონაცემები clean-house.ge - მხრიდან დამუშავდება თქვენთან სახელშეკრულებო მიზნებისთვის

პირადი მონაცემები დაცულია და არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ასევე ეთანხმებით, რომ ელ. ფოსტაზე პერიოდულად მიიღოთ შეტყობინებები ფასდაკლებებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. თუ არ გსურს, მიიღო მსგავსი ინფორმაცია, ყოველი შეტყობინების ტექსტში მითითებული იქნება ინსტრუქცია მისი მიღების გაუქმების შესახებ, რომელიც შეგიძლია გააქტიურო სასურველ დროს.

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პირადი მონაცემები თქვენთვის კონკრეტული პროდუქტების და შეთავაზებების გასაცნობად.

თქვენს პირად მონაცემებს ვინახავთ თქვენი მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში;

აგრეთვე, მომსახურების დასრულების შემდეგ 10 წლამდე ვადით ან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უფრო გრძელვადიანი პერიოდით.

პერსონალური მონაცემების შენახვა არ ითვალისწინებს მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის შენახვას. clean-house.ge-ს მომხმარებლის მიერ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე წვდომა არ გააჩნია.

თქვენ უფლება გაქვთ, არ დაეთანხმოთ ჩვენ მიერ თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენებას, ან მოითხოვოთ მათი წაშლა, ამოღება ან გამოყენების შეწყვეტა, თუ ჩვენ არ გვაქვს მათი შენახვის საკანონმდებლო საფუძველი. დაგვიკავშირდით, თუ არ ეთანხმებით ჩვენ მიერ თქვენი მონაცემების გამოყენებას, თუ გაქვთ შეკითხვები ან თუ გნებავთ თქვენი მონაცემების გაუქმება ან გამოყენების შეზღუდვა.

ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს ფაილების გამოყენება არ ხდება მომხმარებლის ქცევაზედაკვირვების შედეგად მიღებულ მონაცემებს პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუ გსურთ შეზღუდოთ cookie ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებ-გვერდზე, ამის განხორციელება შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით cookie-სფაილებს.

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

მხარეთა მიერ, პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია საქართველო;

ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით;

თუ მხარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, მხარეები მიმართავენ საქართველოს სასამართლოს.