ანგარიშწორება

მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განხორციელება (ხელშეკრულების დადება) და ანგარიშსწორება

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია გაიაროს ავტორიზაცია, ვებ გვერდზე აირჩიოს მისთვის სასურველი პროდუქტი / პროდუქტები და დაამატოს კალათაში მათი ყიდვის მიზნით.

პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ მომხმარებელი გადადის ანგარიშსწორების გვერდზე სადაც ის იხილავს საბოლოო ანგარიშწორების თანხას (მიწოდების მომსახურების და სხვა დამატებითი ხარჯების ასეთის არსებობის შემთხვევაში ჩათვლით)

მომხმარებელი clean-house.ge საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული და მის მიერ შერჩეული მიტანის ვადებისა და მომსახურების წესების მიხედვით.

clean-house.ge - ზე მომხმარებელს ანგარიშსწორებას ახდენს VISA ან MASTERCARD ან სხვა საკრედიტო ბარათით. ბარათის იდენტიფიცაცია ან ტრანზაქციის განხორციელება სრულად ეკუთვნის ანგარიშწორების ბანკის პრეროგატივას. ტრანზაქცია ხორცილედება დაცული ვებ გვერდის მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ანგარიშწორების ბანკის საკუთრებას.

მომხმარებლის ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება იმ მომენტიდან, როცა მომხმარებლის მიერ კონკრეტული პროდუქციის ღირებულება შესაბამისი მომსახურების ღრებულებების ჩათვლით სრულად აისახება clean-house.ge შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

მომხმარებელი clean-house.ge - საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით. მიწოდების ვადების და ღირებულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არჩევა შესაბამისი ოფციების მიხედვით შესაძლებელი იქნება შეკვეთის დადასტურებამდე ინდივიდუალურად ყოველ შეკვეთაზე.

პროდუქტის მიწოდების მისამართს მომხმარებელი განსაზღვრავს ყოველი შეკვეთისას. მას შეუძლია ყოველ შეკვეთაზე დაამატოს ახალი მისამართი ან ისარგებლოს პირად ანგარიშზე მის მიერ უკვე შექმნილი მისამართების შაბლონებით.

პროდუქტის მიმღები შეიძლება იყოს: თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.

თუ მომხმარებელს სურს რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში, მან clean-house.ge - შეკვეთის შესაბამის კომენტარის ველში აღნიშვნით უნდა მიაწოდოს მიმღების მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ტელეფონის ნომერი, რათა clean-house.ge- მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად აუცილებელია, ზედმიწევნით სწორად და სრულად შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

თუ შეკვეთის ჩაბარება ვერ მოხერხდა შეკვეთაში მითითებულ მისამართზე არყოფნის ან არასწორი/არასრული მისამართის გამო, ან მიმღები პირის მიერ შეკვეთის მიღებაზე უარის თქმის გამო, clean-house.ge - ვალდებულება ჩაითვლება შესრულებულად, ხოლო შეკვეთა ექვემდებარება გაუქმებას. ზემოთ აღნიშნული რომელიმე მიზეზით შეკვეთის გაუქმებიდან არაუგვიანეს 72 საათისა, მომხმარებელს საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდება გადახდილი თანხა მიწოდების ხარჯების გამოკლებით. გაუქმებული შეკვეთის მიწოდებისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ მომხმარებელმა შეკვეთა განახორციელოს თავიდან, რა დროსაც თავიდან იხდის ასევე მიწოდების ხარჯებს.